قیمت افغانی مورخ 30 شهریور 1396

کمترین: 
49
بیشترین: 
49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی مورخ 30 شهریور 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 09:10","price":49}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1397