کمترین: 
50.12
بیشترین: 
50.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 30 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 50.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 00:32","price":50.7},{"date":"1396/06/30 01:32","price":50.72},{"date":"1396/06/30 03:32","price":50.76},{"date":"1396/06/30 04:00","price":50.72},{"date":"1396/06/30 05:00","price":50.73},{"date":"1396/06/30 05:32","price":50.74},{"date":"1396/06/30 06:08","price":50.7},{"date":"1396/06/30 07:00","price":50.69},{"date":"1396/06/30 07:32","price":50.7},{"date":"1396/06/30 08:32","price":50.74},{"date":"1396/06/30 09:08","price":50.7},{"date":"1396/06/30 09:32","price":50.68},{"date":"1396/06/30 10:08","price":50.64},{"date":"1396/06/30 10:32","price":50.63},{"date":"1396/06/30 11:08","price":50.61},{"date":"1396/06/30 11:32","price":50.59},{"date":"1396/06/30 12:08","price":50.62},{"date":"1396/06/30 12:32","price":50.52},{"date":"1396/06/30 13:08","price":50.59},{"date":"1396/06/30 13:32","price":50.41},{"date":"1396/06/30 14:08","price":50.38},{"date":"1396/06/30 14:32","price":50.48},{"date":"1396/06/30 15:08","price":50.51},{"date":"1396/06/30 15:32","price":50.41},{"date":"1396/06/30 16:08","price":50.19},{"date":"1396/06/30 16:32","price":50.12},{"date":"1396/06/30 17:08","price":50.24},{"date":"1396/06/30 17:32","price":50.3},{"date":"1396/06/30 18:08","price":50.44},{"date":"1396/06/30 18:32","price":50.3},{"date":"1396/06/30 19:08","price":50.53},{"date":"1396/06/30 19:32","price":50.61},{"date":"1396/06/30 20:08","price":50.66},{"date":"1396/06/30 20:32","price":50.64},{"date":"1396/06/30 21:08","price":50.55},{"date":"1396/06/30 21:32","price":50.52},{"date":"1396/06/30 22:08","price":50.48},{"date":"1396/06/30 22:32","price":50.55},{"date":"1396/06/30 23:08","price":50.53},{"date":"1396/06/30 23:32","price":50.63},{"date":"1396/06/30 23:08","price":50.69}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398