کمترین: 
2.95
بیشترین: 
3.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 30 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 2.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 00:00","price":3.08},{"date":"1396/06/30 03:00","price":3.09},{"date":"1396/06/30 05:32","price":3.08},{"date":"1396/06/30 14:32","price":3.09},{"date":"1396/06/30 15:08","price":3.08},{"date":"1396/06/30 17:08","price":3.07},{"date":"1396/06/30 18:08","price":3.03},{"date":"1396/06/30 19:32","price":2.98},{"date":"1396/06/30 20:08","price":2.97},{"date":"1396/06/30 22:08","price":2.96},{"date":"1396/06/30 22:32","price":2.95},{"date":"1396/06/30 23:08","price":2.96}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398