کمترین: 
536.88
بیشترین: 
541.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 30 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 541.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 00:00","price":538.13},{"date":"1396/06/30 00:32","price":538.75},{"date":"1396/06/30 01:00","price":538.38},{"date":"1396/06/30 01:32","price":538.63},{"date":"1396/06/30 02:08","price":538.5},{"date":"1396/06/30 05:00","price":538.63},{"date":"1396/06/30 06:08","price":538.38},{"date":"1396/06/30 07:00","price":538},{"date":"1396/06/30 08:08","price":537.88},{"date":"1396/06/30 08:32","price":538.38},{"date":"1396/06/30 09:32","price":538},{"date":"1396/06/30 10:08","price":537.63},{"date":"1396/06/30 10:32","price":537.88},{"date":"1396/06/30 11:32","price":537.63},{"date":"1396/06/30 12:08","price":538.75},{"date":"1396/06/30 12:32","price":538.25},{"date":"1396/06/30 13:08","price":539.63},{"date":"1396/06/30 13:32","price":538.5},{"date":"1396/06/30 14:08","price":538.75},{"date":"1396/06/30 14:32","price":538.38},{"date":"1396/06/30 15:32","price":537.88},{"date":"1396/06/30 16:08","price":536.88},{"date":"1396/06/30 17:08","price":538.38},{"date":"1396/06/30 17:32","price":538.25},{"date":"1396/06/30 18:08","price":539.88},{"date":"1396/06/30 18:32","price":538.88},{"date":"1396/06/30 19:08","price":539.38},{"date":"1396/06/30 19:32","price":540.38},{"date":"1396/06/30 20:08","price":541.38},{"date":"1396/06/30 20:32","price":540.88},{"date":"1396/06/30 21:08","price":539.88},{"date":"1396/06/30 21:32","price":540.63},{"date":"1396/06/30 22:08","price":540.13},{"date":"1396/06/30 23:08","price":541.13},{"date":"1396/06/30 23:08","price":541.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398