کمترین: 
55.81
بیشترین: 
56.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 30 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 شهریور 1396 , 56.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/30 00:00","price":56.2},{"date":"1396/06/30 00:32","price":56.25},{"date":"1396/06/30 01:00","price":56.19},{"date":"1396/06/30 02:08","price":56.2},{"date":"1396/06/30 05:32","price":56.22},{"date":"1396/06/30 06:08","price":56.15},{"date":"1396/06/30 06:32","price":56.16},{"date":"1396/06/30 07:00","price":56.1},{"date":"1396/06/30 07:32","price":56.12},{"date":"1396/06/30 08:08","price":56.15},{"date":"1396/06/30 08:32","price":56.23},{"date":"1396/06/30 09:08","price":56.2},{"date":"1396/06/30 10:08","price":56.16},{"date":"1396/06/30 10:32","price":56.17},{"date":"1396/06/30 11:08","price":56.15},{"date":"1396/06/30 11:32","price":56.14},{"date":"1396/06/30 12:08","price":56.17},{"date":"1396/06/30 12:32","price":56.09},{"date":"1396/06/30 13:08","price":56.25},{"date":"1396/06/30 13:32","price":56.12},{"date":"1396/06/30 14:08","price":56.05},{"date":"1396/06/30 14:32","price":56.12},{"date":"1396/06/30 15:08","price":56.13},{"date":"1396/06/30 15:32","price":56.02},{"date":"1396/06/30 16:08","price":55.87},{"date":"1396/06/30 16:32","price":55.81},{"date":"1396/06/30 17:08","price":55.98},{"date":"1396/06/30 17:32","price":55.95},{"date":"1396/06/30 18:08","price":56.11},{"date":"1396/06/30 18:32","price":55.99},{"date":"1396/06/30 19:08","price":56.08},{"date":"1396/06/30 19:32","price":56.14},{"date":"1396/06/30 20:08","price":56.27},{"date":"1396/06/30 20:32","price":56.3},{"date":"1396/06/30 21:08","price":56.24},{"date":"1396/06/30 21:32","price":56.34},{"date":"1396/06/30 22:08","price":56.38},{"date":"1396/06/30 23:08","price":56.43},{"date":"1396/06/30 23:32","price":56.46},{"date":"1396/06/30 23:08","price":56.48}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398