کمترین: 
353000
بیشترین: 
354000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 29 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 354000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 11:18","price":353000},{"date":"1396/06/29 13:06","price":354000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398