کمترین: 
85693.3
بیشترین: 
85831.8
قیمت شاخص بورس امروز 29 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 85831.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 10:20","price":85697.4},{"date":"1396/06/29 10:30","price":85693.3},{"date":"1396/06/29 10:40","price":85694.2},{"date":"1396/06/29 10:50","price":85704.1},{"date":"1396/06/29 11:00","price":85713.7},{"date":"1396/06/29 11:10","price":85728.5},{"date":"1396/06/29 11:20","price":85730.1},{"date":"1396/06/29 13:20","price":85831.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398