کمترین: 
5258
بیشترین: 
5278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 29 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 29 شهریور 1396 , 5278 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 10:10","price":5258},{"date":"1396/06/29 10:40","price":5263},{"date":"1396/06/29 11:20","price":5267},{"date":"1396/06/29 11:50","price":5266},{"date":"1396/06/29 12:10","price":5265},{"date":"1396/06/29 12:20","price":5263},{"date":"1396/06/29 12:30","price":5265},{"date":"1396/06/29 12:40","price":5267},{"date":"1396/06/29 13:10","price":5270},{"date":"1396/06/29 13:50","price":5273},{"date":"1396/06/29 14:00","price":5274},{"date":"1396/06/29 14:10","price":5272},{"date":"1396/06/29 14:30","price":5274},{"date":"1396/06/29 14:40","price":5277},{"date":"1396/06/29 15:20","price":5278}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398