کمترین: 
4700
بیشترین: 
4717
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 29 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 29 شهریور 1396 , 4712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 10:10","price":4706},{"date":"1396/06/29 10:20","price":4710},{"date":"1396/06/29 10:30","price":4712},{"date":"1396/06/29 10:40","price":4713},{"date":"1396/06/29 11:10","price":4712},{"date":"1396/06/29 11:20","price":4717},{"date":"1396/06/29 11:40","price":4713},{"date":"1396/06/29 11:50","price":4712},{"date":"1396/06/29 12:10","price":4709},{"date":"1396/06/29 12:20","price":4708},{"date":"1396/06/29 12:40","price":4707},{"date":"1396/06/29 13:00","price":4705},{"date":"1396/06/29 13:10","price":4701},{"date":"1396/06/29 13:40","price":4700},{"date":"1396/06/29 13:50","price":4706},{"date":"1396/06/29 14:00","price":4708},{"date":"1396/06/29 14:40","price":4710},{"date":"1396/06/29 15:20","price":4713},{"date":"1396/06/29 15:30","price":4714},{"date":"1396/06/29 16:10","price":4712}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398