کمترین: 
8891.7
بیشترین: 
8891.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 29 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 8891.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":8891.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399