کمترین: 
8711.5
بیشترین: 
8711.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 29 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 8711.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":8711.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399