کمترین: 
11119.3
بیشترین: 
11119.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 29 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 11119.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":11119.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398