قیمت پوند مورخ 29 شهریور 1396

کمترین: 
4533.7
بیشترین: 
4533.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 29 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 29 شهریور 1396 , 4533.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 09:10","price":4533.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1397