کمترین: 
3.09
بیشترین: 
3.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 29 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 3.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 05:00","price":3.13},{"date":"1396/06/29 13:32","price":3.12},{"date":"1396/06/29 14:08","price":3.11},{"date":"1396/06/29 14:32","price":3.12},{"date":"1396/06/29 15:00","price":3.11},{"date":"1396/06/29 15:32","price":3.12},{"date":"1396/06/29 16:00","price":3.13},{"date":"1396/06/29 16:32","price":3.14},{"date":"1396/06/29 17:08","price":3.13},{"date":"1396/06/29 17:32","price":3.12},{"date":"1396/06/29 18:32","price":3.14},{"date":"1396/06/29 19:32","price":3.13},{"date":"1396/06/29 20:32","price":3.12},{"date":"1396/06/29 21:08","price":3.11},{"date":"1396/06/29 21:32","price":3.1},{"date":"1396/06/29 22:00","price":3.11},{"date":"1396/06/29 22:32","price":3.1},{"date":"1396/06/29 23:32","price":3.09}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398