کمترین: 
1.65
بیشترین: 
1.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 29 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 29 شهریور 1396 , 1.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 03:00","price":1.67},{"date":"1396/06/29 03:32","price":1.66},{"date":"1396/06/29 05:00","price":1.67},{"date":"1396/06/29 05:32","price":1.66},{"date":"1396/06/29 06:00","price":1.67},{"date":"1396/06/29 06:32","price":1.66},{"date":"1396/06/29 07:08","price":1.67},{"date":"1396/06/29 08:32","price":1.66},{"date":"1396/06/29 09:00","price":1.67},{"date":"1396/06/29 10:08","price":1.66},{"date":"1396/06/29 12:32","price":1.67},{"date":"1396/06/29 13:00","price":1.66},{"date":"1396/06/29 18:08","price":1.65},{"date":"1396/06/29 18:32","price":1.66},{"date":"1396/06/29 19:32","price":1.65},{"date":"1396/06/29 23:08","price":1.66},{"date":"1396/06/29 23:32","price":1.65}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398