کمترین: 
526.38
بیشترین: 
539.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 29 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 537.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 00:32","price":527.13},{"date":"1396/06/29 01:00","price":527.38},{"date":"1396/06/29 01:32","price":528.88},{"date":"1396/06/29 02:00","price":528.63},{"date":"1396/06/29 05:32","price":529.13},{"date":"1396/06/29 06:32","price":529.25},{"date":"1396/06/29 07:08","price":529.13},{"date":"1396/06/29 08:08","price":529.25},{"date":"1396/06/29 08:32","price":528.88},{"date":"1396/06/29 09:32","price":528.63},{"date":"1396/06/29 10:08","price":528.5},{"date":"1396/06/29 10:32","price":528.63},{"date":"1396/06/29 11:08","price":528.38},{"date":"1396/06/29 11:32","price":528.88},{"date":"1396/06/29 12:32","price":527.13},{"date":"1396/06/29 13:00","price":526.38},{"date":"1396/06/29 13:32","price":529.38},{"date":"1396/06/29 14:08","price":530.13},{"date":"1396/06/29 14:32","price":530.38},{"date":"1396/06/29 15:00","price":529.38},{"date":"1396/06/29 15:32","price":529.63},{"date":"1396/06/29 16:00","price":530.13},{"date":"1396/06/29 17:08","price":530},{"date":"1396/06/29 17:32","price":530.13},{"date":"1396/06/29 18:08","price":530.63},{"date":"1396/06/29 18:32","price":532.63},{"date":"1396/06/29 19:00","price":533.63},{"date":"1396/06/29 19:32","price":533.88},{"date":"1396/06/29 20:08","price":536.88},{"date":"1396/06/29 20:32","price":537.63},{"date":"1396/06/29 21:08","price":537.88},{"date":"1396/06/29 21:32","price":538.38},{"date":"1396/06/29 22:00","price":537.63},{"date":"1396/06/29 22:32","price":539.13},{"date":"1396/06/29 23:08","price":536.88},{"date":"1396/06/29 23:32","price":537.88}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398