کمترین: 
55.2
بیشترین: 
56.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 29 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 56.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 00:32","price":55.2},{"date":"1396/06/29 01:00","price":55.23},{"date":"1396/06/29 01:32","price":55.37},{"date":"1396/06/29 02:00","price":55.38},{"date":"1396/06/29 05:00","price":55.33},{"date":"1396/06/29 05:32","price":55.35},{"date":"1396/06/29 06:00","price":55.38},{"date":"1396/06/29 06:32","price":55.41},{"date":"1396/06/29 07:08","price":55.38},{"date":"1396/06/29 07:32","price":55.41},{"date":"1396/06/29 08:08","price":55.4},{"date":"1396/06/29 08:32","price":55.41},{"date":"1396/06/29 09:00","price":55.37},{"date":"1396/06/29 09:32","price":55.31},{"date":"1396/06/29 10:08","price":55.3},{"date":"1396/06/29 10:32","price":55.33},{"date":"1396/06/29 11:08","price":55.34},{"date":"1396/06/29 11:32","price":55.38},{"date":"1396/06/29 12:08","price":55.48},{"date":"1396/06/29 12:32","price":55.44},{"date":"1396/06/29 13:00","price":55.31},{"date":"1396/06/29 13:32","price":55.47},{"date":"1396/06/29 14:08","price":55.61},{"date":"1396/06/29 14:32","price":55.66},{"date":"1396/06/29 15:00","price":55.62},{"date":"1396/06/29 15:32","price":55.77},{"date":"1396/06/29 16:00","price":55.8},{"date":"1396/06/29 16:32","price":55.78},{"date":"1396/06/29 17:08","price":55.71},{"date":"1396/06/29 17:32","price":55.73},{"date":"1396/06/29 18:08","price":55.8},{"date":"1396/06/29 18:32","price":55.98},{"date":"1396/06/29 19:00","price":56.12},{"date":"1396/06/29 19:32","price":55.95},{"date":"1396/06/29 20:08","price":56.23},{"date":"1396/06/29 20:32","price":56.2},{"date":"1396/06/29 21:08","price":56.21},{"date":"1396/06/29 21:32","price":56.27},{"date":"1396/06/29 22:00","price":56.24},{"date":"1396/06/29 22:32","price":56.4},{"date":"1396/06/29 23:08","price":56.12},{"date":"1396/06/29 23:32","price":56.23}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398