کمترین: 
49.97
بیشترین: 
50.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 29 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 شهریور 1396 , 50.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/29 00:08","price":49.97},{"date":"1396/06/29 00:32","price":50.01},{"date":"1396/06/29 01:00","price":50.02},{"date":"1396/06/29 01:32","price":50.27},{"date":"1396/06/29 03:00","price":50.32},{"date":"1396/06/29 03:32","price":50.28},{"date":"1396/06/29 04:00","price":50.22},{"date":"1396/06/29 04:32","price":50.21},{"date":"1396/06/29 05:00","price":50.24},{"date":"1396/06/29 05:32","price":50.26},{"date":"1396/06/29 06:00","price":50.27},{"date":"1396/06/29 06:32","price":50.3},{"date":"1396/06/29 07:08","price":50.27},{"date":"1396/06/29 07:32","price":50.22},{"date":"1396/06/29 08:08","price":50.25},{"date":"1396/06/29 08:32","price":50.26},{"date":"1396/06/29 09:00","price":50.24},{"date":"1396/06/29 09:32","price":50.19},{"date":"1396/06/29 10:32","price":50.2},{"date":"1396/06/29 11:08","price":50.26},{"date":"1396/06/29 11:32","price":50.3},{"date":"1396/06/29 12:08","price":50.39},{"date":"1396/06/29 12:32","price":50.34},{"date":"1396/06/29 13:00","price":50.23},{"date":"1396/06/29 13:32","price":50.37},{"date":"1396/06/29 14:08","price":50.45},{"date":"1396/06/29 14:32","price":50.47},{"date":"1396/06/29 15:00","price":50.45},{"date":"1396/06/29 15:32","price":50.51},{"date":"1396/06/29 16:00","price":50.48},{"date":"1396/06/29 17:08","price":50.45},{"date":"1396/06/29 18:08","price":50.41},{"date":"1396/06/29 18:32","price":50.48},{"date":"1396/06/29 19:00","price":50.59},{"date":"1396/06/29 19:32","price":50.44},{"date":"1396/06/29 20:08","price":50.74},{"date":"1396/06/29 20:32","price":50.8},{"date":"1396/06/29 21:32","price":50.91},{"date":"1396/06/29 22:00","price":50.87},{"date":"1396/06/29 22:32","price":50.91},{"date":"1396/06/29 23:08","price":50.53},{"date":"1396/06/29 23:32","price":50.66}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398