کمترین: 
3.12
بیشترین: 
3.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 28 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 3.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 13:32","price":3.14},{"date":"1396/06/28 14:32","price":3.15},{"date":"1396/06/28 16:08","price":3.16},{"date":"1396/06/28 16:32","price":3.15},{"date":"1396/06/28 17:08","price":3.14},{"date":"1396/06/28 19:08","price":3.13},{"date":"1396/06/28 20:08","price":3.14},{"date":"1396/06/28 20:32","price":3.13},{"date":"1396/06/28 21:08","price":3.14},{"date":"1396/06/28 22:32","price":3.13},{"date":"1396/06/28 23:00","price":3.12}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398