کمترین: 
53.78
بیشترین: 
53.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 28 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 53.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 13:08","price":53.78}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398