کمترین: 
351000
بیشترین: 
352000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 28 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 351000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 11:30","price":352000},{"date":"1396/06/28 13:18","price":351000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398