کمترین: 
84923.3
بیشترین: 
85343.9
قیمت شاخص بورس امروز 28 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 85343.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:20","price":84923.3},{"date":"1396/06/28 10:30","price":84968.5},{"date":"1396/06/28 10:40","price":84998.7},{"date":"1396/06/28 10:50","price":85050.9},{"date":"1396/06/28 11:00","price":85060.5},{"date":"1396/06/28 11:10","price":85081.4},{"date":"1396/06/28 11:20","price":85088.9},{"date":"1396/06/28 11:30","price":85103.6},{"date":"1396/06/28 11:40","price":85118.1},{"date":"1396/06/28 11:50","price":85146.1},{"date":"1396/06/28 12:00","price":85170.4},{"date":"1396/06/28 13:20","price":85343.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398