کمترین: 
5259
بیشترین: 
5277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 28 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 28 شهریور 1396 , 5259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:10","price":5277},{"date":"1396/06/28 10:13","price":5276},{"date":"1396/06/28 11:50","price":5274},{"date":"1396/06/28 12:20","price":5268},{"date":"1396/06/28 12:40","price":5267},{"date":"1396/06/28 13:10","price":5266},{"date":"1396/06/28 13:30","price":5265},{"date":"1396/06/28 13:40","price":5263},{"date":"1396/06/28 14:00","price":5261},{"date":"1396/06/28 14:20","price":5259},{"date":"1396/06/28 15:10","price":5260},{"date":"1396/06/28 16:00","price":5259}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398