کمترین: 
4698
بیشترین: 
4714
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 28 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 28 شهریور 1396 , 4700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 10:10","price":4701},{"date":"1396/06/28 10:13","price":4703},{"date":"1396/06/28 10:30","price":4707},{"date":"1396/06/28 10:50","price":4706},{"date":"1396/06/28 11:40","price":4705},{"date":"1396/06/28 11:50","price":4703},{"date":"1396/06/28 12:00","price":4711},{"date":"1396/06/28 12:10","price":4712},{"date":"1396/06/28 12:20","price":4714},{"date":"1396/06/28 12:30","price":4713},{"date":"1396/06/28 12:40","price":4712},{"date":"1396/06/28 13:00","price":4710},{"date":"1396/06/28 13:20","price":4708},{"date":"1396/06/28 13:40","price":4706},{"date":"1396/06/28 13:50","price":4705},{"date":"1396/06/28 14:00","price":4702},{"date":"1396/06/28 14:10","price":4700},{"date":"1396/06/28 14:30","price":4698},{"date":"1396/06/28 15:10","price":4701},{"date":"1396/06/28 16:30","price":4700}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398