کمترین: 
8889.5
بیشترین: 
8889.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 28 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 8889.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":8889.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398