کمترین: 
11112.6
بیشترین: 
11112.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 28 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 11112.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":11112.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398