کمترین: 
48.9
بیشترین: 
48.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 28 شهریور 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 48.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 09:10","price":48.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398