کمترین: 
1.64
بیشترین: 
1.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 28 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 28 شهریور 1396 , 1.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 05:32","price":1.68},{"date":"1396/06/28 06:08","price":1.67},{"date":"1396/06/28 10:08","price":1.66},{"date":"1396/06/28 10:32","price":1.67},{"date":"1396/06/28 13:08","price":1.66},{"date":"1396/06/28 14:32","price":1.67},{"date":"1396/06/28 18:08","price":1.66},{"date":"1396/06/28 18:32","price":1.65},{"date":"1396/06/28 21:08","price":1.64},{"date":"1396/06/28 21:32","price":1.65},{"date":"1396/06/28 23:32","price":1.66}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398