کمترین: 
523.63
بیشترین: 
533.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 28 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 526.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 00:00","price":528.13},{"date":"1396/06/28 00:32","price":528.63},{"date":"1396/06/28 02:00","price":528.75},{"date":"1396/06/28 05:08","price":528.88},{"date":"1396/06/28 05:32","price":529.38},{"date":"1396/06/28 06:32","price":528.88},{"date":"1396/06/28 07:08","price":528.63},{"date":"1396/06/28 09:00","price":528.88},{"date":"1396/06/28 09:32","price":528.38},{"date":"1396/06/28 10:08","price":528.63},{"date":"1396/06/28 10:32","price":528.38},{"date":"1396/06/28 11:08","price":528.88},{"date":"1396/06/28 11:32","price":529.88},{"date":"1396/06/28 12:00","price":531.5},{"date":"1396/06/28 12:32","price":532.13},{"date":"1396/06/28 13:08","price":531.38},{"date":"1396/06/28 13:32","price":530.63},{"date":"1396/06/28 14:08","price":531.38},{"date":"1396/06/28 14:32","price":533.38},{"date":"1396/06/28 15:08","price":533.13},{"date":"1396/06/28 16:08","price":531.63},{"date":"1396/06/28 16:32","price":530.63},{"date":"1396/06/28 17:08","price":531.25},{"date":"1396/06/28 17:32","price":530.38},{"date":"1396/06/28 18:08","price":529.5},{"date":"1396/06/28 18:32","price":528.88},{"date":"1396/06/28 19:08","price":529.13},{"date":"1396/06/28 19:32","price":529.25},{"date":"1396/06/28 20:08","price":528.38},{"date":"1396/06/28 20:32","price":526.13},{"date":"1396/06/28 21:08","price":523.63},{"date":"1396/06/28 22:08","price":525.38},{"date":"1396/06/28 22:32","price":524.63},{"date":"1396/06/28 23:00","price":525.88},{"date":"1396/06/28 23:32","price":526.63}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398