کمترین: 
54.99
بیشترین: 
55.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 28 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 55.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 00:00","price":55.38},{"date":"1396/06/28 00:32","price":55.48},{"date":"1396/06/28 01:08","price":55.45},{"date":"1396/06/28 01:32","price":55.44},{"date":"1396/06/28 02:00","price":55.45},{"date":"1396/06/28 02:32","price":55.42},{"date":"1396/06/28 05:08","price":55.45},{"date":"1396/06/28 05:32","price":55.54},{"date":"1396/06/28 06:08","price":55.56},{"date":"1396/06/28 06:32","price":55.49},{"date":"1396/06/28 07:08","price":55.41},{"date":"1396/06/28 07:32","price":55.38},{"date":"1396/06/28 09:00","price":55.42},{"date":"1396/06/28 09:32","price":55.38},{"date":"1396/06/28 11:08","price":55.45},{"date":"1396/06/28 11:32","price":55.52},{"date":"1396/06/28 12:00","price":55.69},{"date":"1396/06/28 12:32","price":55.74},{"date":"1396/06/28 13:08","price":55.66},{"date":"1396/06/28 13:32","price":55.56},{"date":"1396/06/28 14:08","price":55.6},{"date":"1396/06/28 14:32","price":55.8},{"date":"1396/06/28 15:08","price":55.77},{"date":"1396/06/28 15:32","price":55.85},{"date":"1396/06/28 16:08","price":55.7},{"date":"1396/06/28 16:32","price":55.67},{"date":"1396/06/28 17:08","price":55.76},{"date":"1396/06/28 17:32","price":55.6},{"date":"1396/06/28 18:08","price":55.45},{"date":"1396/06/28 18:32","price":55.37},{"date":"1396/06/28 19:08","price":55.34},{"date":"1396/06/28 19:32","price":55.27},{"date":"1396/06/28 20:08","price":55.34},{"date":"1396/06/28 20:32","price":55.2},{"date":"1396/06/28 21:08","price":55.02},{"date":"1396/06/28 21:32","price":55.03},{"date":"1396/06/28 22:08","price":54.99},{"date":"1396/06/28 22:32","price":55.05},{"date":"1396/06/28 23:00","price":55.11},{"date":"1396/06/28 23:32","price":55.17}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398