کمترین: 
49.81
بیشترین: 
50.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 28 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 شهریور 1396 , 49.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/28 00:00","price":50.28},{"date":"1396/06/28 00:32","price":50.34},{"date":"1396/06/28 01:08","price":50.33},{"date":"1396/06/28 01:32","price":50.34},{"date":"1396/06/28 02:00","price":50.36},{"date":"1396/06/28 03:00","price":50.35},{"date":"1396/06/28 03:32","price":50.37},{"date":"1396/06/28 04:08","price":50.41},{"date":"1396/06/28 05:08","price":50.4},{"date":"1396/06/28 05:32","price":50.47},{"date":"1396/06/28 06:32","price":50.4},{"date":"1396/06/28 07:08","price":50.33},{"date":"1396/06/28 07:32","price":50.32},{"date":"1396/06/28 08:00","price":50.34},{"date":"1396/06/28 08:32","price":50.31},{"date":"1396/06/28 09:00","price":50.34},{"date":"1396/06/28 09:32","price":50.29},{"date":"1396/06/28 10:08","price":50.28},{"date":"1396/06/28 11:08","price":50.38},{"date":"1396/06/28 11:32","price":50.42},{"date":"1396/06/28 12:00","price":50.61},{"date":"1396/06/28 12:32","price":50.64},{"date":"1396/06/28 13:08","price":50.62},{"date":"1396/06/28 13:32","price":50.55},{"date":"1396/06/28 14:08","price":50.59},{"date":"1396/06/28 14:32","price":50.76},{"date":"1396/06/28 15:08","price":50.73},{"date":"1396/06/28 15:32","price":50.8},{"date":"1396/06/28 16:08","price":50.66},{"date":"1396/06/28 16:32","price":50.67},{"date":"1396/06/28 17:08","price":50.7},{"date":"1396/06/28 17:32","price":50.59},{"date":"1396/06/28 18:08","price":50.56},{"date":"1396/06/28 18:32","price":50.45},{"date":"1396/06/28 19:08","price":50.27},{"date":"1396/06/28 19:32","price":50.16},{"date":"1396/06/28 20:08","price":50.2},{"date":"1396/06/28 20:32","price":50.09},{"date":"1396/06/28 21:08","price":49.94},{"date":"1396/06/28 21:32","price":49.92},{"date":"1396/06/28 22:08","price":49.81},{"date":"1396/06/28 22:32","price":49.87},{"date":"1396/06/28 23:00","price":49.84},{"date":"1396/06/28 23:32","price":49.98}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398