کمترین: 
84113.9
بیشترین: 
84414.5
قیمت شاخص بورس امروز 27 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 84414.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 10:20","price":84113.9},{"date":"1396/06/27 10:30","price":84138.8},{"date":"1396/06/27 10:40","price":84149.4},{"date":"1396/06/27 10:50","price":84160.4},{"date":"1396/06/27 11:00","price":84168.0},{"date":"1396/06/27 11:10","price":84178.4},{"date":"1396/06/27 11:20","price":84183.6},{"date":"1396/06/27 11:30","price":84193.2},{"date":"1396/06/27 11:40","price":84218.0},{"date":"1396/06/27 11:50","price":84228.5},{"date":"1396/06/27 13:20","price":84414.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398