کمترین: 
4699
بیشترین: 
4715
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 27 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 27 شهریور 1396 , 4699 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 10:10","price":4715},{"date":"1396/06/27 11:00","price":4714},{"date":"1396/06/27 11:10","price":4711},{"date":"1396/06/27 11:50","price":4710},{"date":"1396/06/27 12:20","price":4708},{"date":"1396/06/27 12:30","price":4707},{"date":"1396/06/27 12:40","price":4704},{"date":"1396/06/27 13:00","price":4703},{"date":"1396/06/27 13:10","price":4701},{"date":"1396/06/27 13:20","price":4699}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398