کمترین: 
8878.7
بیشترین: 
8878.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 27 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 8878.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":8878.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398