قیمت پوند مورخ 27 شهریور 1396

کمترین: 
4552
بیشترین: 
4552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 27 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 27 شهریور 1396 , 4552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":4552}
بروزرسانی در تاریخ 05 فروردین 1398