کمترین: 
524.88
بیشترین: 
535.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 27 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 528.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 05:32","price":534.13},{"date":"1396/06/27 06:32","price":534.38},{"date":"1396/06/27 07:08","price":534},{"date":"1396/06/27 07:32","price":533.88},{"date":"1396/06/27 08:00","price":534.25},{"date":"1396/06/27 08:32","price":533.88},{"date":"1396/06/27 09:32","price":533.63},{"date":"1396/06/27 10:08","price":534.13},{"date":"1396/06/27 11:08","price":533.88},{"date":"1396/06/27 12:08","price":533.63},{"date":"1396/06/27 12:32","price":534.5},{"date":"1396/06/27 13:08","price":535.13},{"date":"1396/06/27 13:32","price":535.38},{"date":"1396/06/27 14:00","price":533.88},{"date":"1396/06/27 14:32","price":532.13},{"date":"1396/06/27 15:00","price":531.13},{"date":"1396/06/27 15:32","price":531.88},{"date":"1396/06/27 16:08","price":530.63},{"date":"1396/06/27 16:32","price":530.38},{"date":"1396/06/27 17:08","price":529.38},{"date":"1396/06/27 17:32","price":529.88},{"date":"1396/06/27 18:08","price":527.88},{"date":"1396/06/27 18:32","price":528.5},{"date":"1396/06/27 19:08","price":526.88},{"date":"1396/06/27 19:32","price":524.88},{"date":"1396/06/27 20:00","price":525.88},{"date":"1396/06/27 20:32","price":527.88},{"date":"1396/06/27 21:00","price":528.13},{"date":"1396/06/27 21:32","price":528.38},{"date":"1396/06/27 22:32","price":529.13},{"date":"1396/06/27 23:08","price":528.5},{"date":"1396/06/27 23:32","price":528.38}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398