کمترین: 
3.06
بیشترین: 
3.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 27 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 3.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 05:08","price":3.06},{"date":"1396/06/27 06:32","price":3.07},{"date":"1396/06/27 08:32","price":3.06},{"date":"1396/06/27 09:32","price":3.07},{"date":"1396/06/27 14:00","price":3.08},{"date":"1396/06/27 15:32","price":3.07},{"date":"1396/06/27 16:08","price":3.08},{"date":"1396/06/27 17:08","price":3.11},{"date":"1396/06/27 17:32","price":3.12},{"date":"1396/06/27 18:32","price":3.13},{"date":"1396/06/27 19:32","price":3.12},{"date":"1396/06/27 20:00","price":3.13},{"date":"1396/06/27 20:32","price":3.14},{"date":"1396/06/27 21:32","price":3.15}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398