کمترین: 
55.01
بیشترین: 
55.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 27 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 55.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 05:08","price":55.58},{"date":"1396/06/27 05:32","price":55.62},{"date":"1396/06/27 06:32","price":55.65},{"date":"1396/06/27 07:08","price":55.68},{"date":"1396/06/27 07:32","price":55.69},{"date":"1396/06/27 08:00","price":55.76},{"date":"1396/06/27 08:32","price":55.73},{"date":"1396/06/27 09:00","price":55.74},{"date":"1396/06/27 09:32","price":55.7},{"date":"1396/06/27 10:08","price":55.73},{"date":"1396/06/27 10:32","price":55.72},{"date":"1396/06/27 11:08","price":55.69},{"date":"1396/06/27 11:32","price":55.67},{"date":"1396/06/27 12:08","price":55.6},{"date":"1396/06/27 12:32","price":55.69},{"date":"1396/06/27 13:08","price":55.73},{"date":"1396/06/27 13:32","price":55.87},{"date":"1396/06/27 14:00","price":55.8},{"date":"1396/06/27 14:32","price":55.62},{"date":"1396/06/27 15:00","price":55.47},{"date":"1396/06/27 15:32","price":55.48},{"date":"1396/06/27 16:08","price":55.33},{"date":"1396/06/27 16:32","price":55.23},{"date":"1396/06/27 17:08","price":55.24},{"date":"1396/06/27 17:32","price":55.3},{"date":"1396/06/27 18:08","price":55.22},{"date":"1396/06/27 18:32","price":55.44},{"date":"1396/06/27 19:08","price":55.34},{"date":"1396/06/27 19:32","price":55.01},{"date":"1396/06/27 20:00","price":55.02},{"date":"1396/06/27 20:32","price":55.16},{"date":"1396/06/27 21:00","price":55.2},{"date":"1396/06/27 21:32","price":55.37},{"date":"1396/06/27 22:08","price":55.42},{"date":"1396/06/27 22:32","price":55.59},{"date":"1396/06/27 23:08","price":55.51},{"date":"1396/06/27 23:32","price":55.48}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398