کمترین: 
49.81
بیشترین: 
50.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 27 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 50.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 05:08","price":50.39},{"date":"1396/06/27 05:32","price":50.4},{"date":"1396/06/27 06:00","price":50.36},{"date":"1396/06/27 06:32","price":50.43},{"date":"1396/06/27 07:32","price":50.42},{"date":"1396/06/27 08:00","price":50.45},{"date":"1396/06/27 08:32","price":50.43},{"date":"1396/06/27 09:00","price":50.45},{"date":"1396/06/27 10:08","price":50.52},{"date":"1396/06/27 11:08","price":50.51},{"date":"1396/06/27 11:32","price":50.55},{"date":"1396/06/27 12:08","price":50.61},{"date":"1396/06/27 12:32","price":50.67},{"date":"1396/06/27 13:08","price":50.76},{"date":"1396/06/27 13:32","price":50.77},{"date":"1396/06/27 14:00","price":50.67},{"date":"1396/06/27 14:32","price":50.36},{"date":"1396/06/27 15:00","price":50.27},{"date":"1396/06/27 15:32","price":50.34},{"date":"1396/06/27 16:08","price":50.14},{"date":"1396/06/27 16:32","price":50.03},{"date":"1396/06/27 17:08","price":50.08},{"date":"1396/06/27 17:32","price":50.19},{"date":"1396/06/27 18:08","price":50.2},{"date":"1396/06/27 18:32","price":50.34},{"date":"1396/06/27 19:08","price":50.2},{"date":"1396/06/27 19:32","price":49.97},{"date":"1396/06/27 20:00","price":49.81},{"date":"1396/06/27 20:32","price":49.97},{"date":"1396/06/27 21:00","price":50.05},{"date":"1396/06/27 21:32","price":50.23},{"date":"1396/06/27 22:08","price":50.3},{"date":"1396/06/27 22:32","price":50.45},{"date":"1396/06/27 23:08","price":50.39},{"date":"1396/06/27 23:32","price":50.34}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398