قیمت دینار کویت مورخ 26 شهریور 1396

کمترین: 
12860
بیشترین: 
12860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 26 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 شهریور 1396 , 12860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 13:00","price":12860}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398