کمترین: 
497
بیشترین: 
498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 26 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 شهریور 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 11:50","price":498},{"date":"1396/06/26 12:00","price":497},{"date":"1396/06/26 12:10","price":498},{"date":"1396/06/26 12:20","price":497},{"date":"1396/06/26 12:30","price":498},{"date":"1396/06/26 12:50","price":497},{"date":"1396/06/26 13:00","price":498},{"date":"1396/06/26 13:10","price":497},{"date":"1396/06/26 14:00","price":498},{"date":"1396/06/26 14:10","price":497},{"date":"1396/06/26 14:40","price":498},{"date":"1396/06/26 14:50","price":497},{"date":"1396/06/26 15:20","price":498},{"date":"1396/06/26 15:30","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398