کمترین: 
4170
بیشترین: 
4177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 شهریور 1396 , 4170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 11:40","price":4171},{"date":"1396/06/26 11:50","price":4174},{"date":"1396/06/26 12:00","price":4173},{"date":"1396/06/26 12:10","price":4177},{"date":"1396/06/26 12:20","price":4171},{"date":"1396/06/26 12:30","price":4174},{"date":"1396/06/26 12:50","price":4171},{"date":"1396/06/26 13:00","price":4173},{"date":"1396/06/26 13:10","price":4170},{"date":"1396/06/26 14:00","price":4173},{"date":"1396/06/26 14:10","price":4170},{"date":"1396/06/26 14:40","price":4173},{"date":"1396/06/26 14:50","price":4170},{"date":"1396/06/26 15:20","price":4173},{"date":"1396/06/26 15:30","price":4170}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398