کمترین: 
537984
بیشترین: 
539089
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 26 شهریور 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 26 شهریور 1396 , 538537 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 11:35","price":538675},{"date":"1396/06/26 11:40","price":538744},{"date":"1396/06/26 11:45","price":538813},{"date":"1396/06/26 12:00","price":539020},{"date":"1396/06/26 12:15","price":539089},{"date":"1396/06/26 12:25","price":539020},{"date":"1396/06/26 12:35","price":539089},{"date":"1396/06/26 12:45","price":538951},{"date":"1396/06/26 13:05","price":539089},{"date":"1396/06/26 14:20","price":538537},{"date":"1396/06/26 14:45","price":538467},{"date":"1396/06/26 15:00","price":538398},{"date":"1396/06/26 15:15","price":538191},{"date":"1396/06/26 15:25","price":538260},{"date":"1396/06/26 15:30","price":538191},{"date":"1396/06/26 15:35","price":538122},{"date":"1396/06/26 16:05","price":537984},{"date":"1396/06/26 16:25","price":538122},{"date":"1396/06/26 16:35","price":538191},{"date":"1396/06/26 16:55","price":538537}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399