کمترین: 
4716
بیشترین: 
4723
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 26 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 26 شهریور 1396 , 4716 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 10:10","price":4721},{"date":"1396/06/26 11:40","price":4722},{"date":"1396/06/26 11:50","price":4721},{"date":"1396/06/26 12:10","price":4720},{"date":"1396/06/26 12:20","price":4717},{"date":"1396/06/26 12:30","price":4718},{"date":"1396/06/26 12:40","price":4717},{"date":"1396/06/26 12:50","price":4721},{"date":"1396/06/26 13:30","price":4722},{"date":"1396/06/26 14:00","price":4723},{"date":"1396/06/26 14:10","price":4721},{"date":"1396/06/26 14:20","price":4720},{"date":"1396/06/26 14:40","price":4721},{"date":"1396/06/26 14:50","price":4718},{"date":"1396/06/26 15:30","price":4717},{"date":"1396/06/26 15:50","price":4716}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398