کمترین: 
53.63
بیشترین: 
53.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 25 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 53.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 12:00","price":53.63}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398