کمترین: 
495
بیشترین: 
498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 25 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":496},{"date":"1396/06/25 10:40","price":495},{"date":"1396/06/25 11:00","price":496},{"date":"1396/06/25 11:10","price":495},{"date":"1396/06/25 11:30","price":496},{"date":"1396/06/25 11:40","price":495},{"date":"1396/06/25 11:50","price":496},{"date":"1396/06/25 12:00","price":497},{"date":"1396/06/25 12:30","price":498},{"date":"1396/06/25 12:40","price":497},{"date":"1396/06/25 12:50","price":498},{"date":"1396/06/25 13:00","price":497},{"date":"1396/06/25 13:10","price":498},{"date":"1396/06/25 13:20","price":497},{"date":"1396/06/25 14:00","price":498},{"date":"1396/06/25 14:20","price":497},{"date":"1396/06/25 14:30","price":498},{"date":"1396/06/25 14:40","price":497},{"date":"1396/06/25 15:10","price":498},{"date":"1396/06/25 15:30","price":497},{"date":"1396/06/25 16:30","price":498},{"date":"1396/06/25 16:40","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398