کمترین: 
4170
بیشترین: 
4176
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 4170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":4174},{"date":"1396/06/25 10:40","price":4172},{"date":"1396/06/25 11:00","price":4176},{"date":"1396/06/25 11:10","price":4170},{"date":"1396/06/25 11:30","price":4173},{"date":"1396/06/25 11:40","price":4170},{"date":"1396/06/25 12:30","price":4173},{"date":"1396/06/25 12:40","price":4170},{"date":"1396/06/25 12:50","price":4173},{"date":"1396/06/25 13:00","price":4170},{"date":"1396/06/25 13:10","price":4173},{"date":"1396/06/25 13:20","price":4170},{"date":"1396/06/25 14:00","price":4173},{"date":"1396/06/25 14:20","price":4170},{"date":"1396/06/25 14:30","price":4173},{"date":"1396/06/25 14:40","price":4170},{"date":"1396/06/25 15:10","price":4173},{"date":"1396/06/25 15:30","price":4170},{"date":"1396/06/25 16:30","price":4173},{"date":"1396/06/25 16:40","price":4170}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398