کمترین: 
5263
بیشترین: 
5316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 25 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 شهریور 1396 , 5299 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":5268},{"date":"1396/06/25 10:40","price":5272},{"date":"1396/06/25 11:00","price":5263},{"date":"1396/06/25 11:10","price":5276},{"date":"1396/06/25 11:30","price":5268},{"date":"1396/06/25 11:40","price":5276},{"date":"1396/06/25 11:50","price":5292},{"date":"1396/06/25 12:00","price":5308},{"date":"1396/06/25 12:10","price":5309},{"date":"1396/06/25 12:30","price":5316},{"date":"1396/06/25 12:40","price":5306},{"date":"1396/06/25 12:50","price":5308},{"date":"1396/06/25 13:00","price":5304},{"date":"1396/06/25 13:10","price":5308},{"date":"1396/06/25 13:20","price":5303},{"date":"1396/06/25 13:30","price":5301},{"date":"1396/06/25 13:50","price":5299},{"date":"1396/06/25 14:00","price":5302},{"date":"1396/06/25 14:20","price":5298},{"date":"1396/06/25 14:30","price":5302},{"date":"1396/06/25 14:40","price":5298},{"date":"1396/06/25 15:10","price":5302},{"date":"1396/06/25 15:30","price":5298},{"date":"1396/06/25 15:40","price":5299},{"date":"1396/06/25 16:30","price":5303},{"date":"1396/06/25 16:40","price":5299}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398