کمترین: 
4720
بیشترین: 
4739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 25 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 شهریور 1396 , 4722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":4735},{"date":"1396/06/25 10:40","price":4738},{"date":"1396/06/25 11:10","price":4739},{"date":"1396/06/25 11:40","price":4737},{"date":"1396/06/25 11:50","price":4730},{"date":"1396/06/25 12:00","price":4728},{"date":"1396/06/25 12:20","price":4724},{"date":"1396/06/25 12:30","price":4723},{"date":"1396/06/25 12:50","price":4724},{"date":"1396/06/25 13:00","price":4720},{"date":"1396/06/25 13:20","price":4722},{"date":"1396/06/25 13:30","price":4724},{"date":"1396/06/25 14:00","price":4726},{"date":"1396/06/25 14:20","price":4725},{"date":"1396/06/25 14:30","price":4726},{"date":"1396/06/25 14:40","price":4725},{"date":"1396/06/25 14:50","price":4724},{"date":"1396/06/25 15:30","price":4723},{"date":"1396/06/25 16:00","price":4722},{"date":"1396/06/25 16:30","price":4723},{"date":"1396/06/25 16:40","price":4722}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398