کمترین: 
3907
بیشترین: 
3912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 25 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 شهریور 1396 , 3909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":3912},{"date":"1396/06/25 10:40","price":3911},{"date":"1396/06/25 11:30","price":3912},{"date":"1396/06/25 11:40","price":3911},{"date":"1396/06/25 12:10","price":3908},{"date":"1396/06/25 12:30","price":3907},{"date":"1396/06/25 12:40","price":3908},{"date":"1396/06/25 13:40","price":3912},{"date":"1396/06/25 15:30","price":3910},{"date":"1396/06/25 17:50","price":3909}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398